Ο συνδεσμος σας με τη χρηματοδοτηση

 

 

Η συνεργασία μεταξύ μιας εμπορικής Τράπεζας και μιας Ασφαλιστικής εταιρίας Πιστώσεων αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των ετών σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

​Για  μας,  οι  Τράπεζες   είναι   σημαντικοί   διαμεσολαβητές  που  συνιστούν  την  Ασφάλιση Πιστώσεων στους επιχειρηματίες πελάτες τους.

 

Για την Τράπεζα, η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι μια χρήσιμη διαδικασία για τη βελτίωση της ποιότητας των εγγυήσεων που ζητά για την κάλυψη των πιστωτικών ορίων που χορηγεί ή για να αναλάβει αυτή τις απαιτήσεις, χωρίς να πρέπει η Τράπεζα να αναλάβει τον κίνδυνο.

 

Σημείο εκκίνησης : Η Πρόσθετη Πράξη εκχώρησης

 
Η πράξη εκχώρησης του δικαιώματος καταβολής αποζημίωσης σε μια Τράπεζα, είναι μια προσθήκη στη Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων, με την οποία η ασφαλισμένη επιχείρηση (Λήπτης της Ασφάλισης) εξουσιοδοτεί την ασφαλιστική εταιρία να πληρώσει την αποζημίωση που δικαιούται για κάποια επισφάλεια, κατευθείαν στην Τράπεζα ή τον άλλο εκδοχέα.
 
Η διαδικασία συνήθως είναι η ακόλουθη :
 
- Η επιχείρηση ζητά πίστωση από την Τράπεζα και προσφέρει τις απαιτήσεις από τους πελάτες της σαν εγγύηση.
- Η ποιότητα των απαιτήσεων αυτών πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση της Ασφάλισης.
- Αν κάποιος πελάτης - αγοραστής καταστεί αφερέγγυος, η έλλειψη της εισροής χρημάτων καλύπτεται από την αποζημίωση που πληρώνει η Ασφαλιστική εταιρία Πιστώσεων.

 

Παραλλαγές

 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι πράξεων εκχώρησης. Η επιλογή εξαρτάται από την επιχείρηση και τον πιστωτικό οργανισμό. Στην πιο απλή μορφή η Τράπεζα απλά επωφελείται από οποιαδήποτε αποζημίωση θα έπρεπε να δοθεί στην Ασφαλισμένη επιχείρηση. Ο ασφαλισμένος μπορεί να περιορίσει το όφελος μόνο στις απαιτήσεις που έχουν εκχωρηθεί σαν εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ένας απλός διαχωρισμός των ασφαλισμένων απαιτήσεων : στις εκχωρημένες και στις μη εκχωρημένες.

 

Η Τράπεζα σαν συνασφαλιζόμενος

 
Η Τράπεζα, ή άλλος πιστωτικός οργανισμός, μπορεί να προστεθεί σαν συνασφαλιζόμενος στη Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων. Αυτό δεν δημιουργεί κάποιες υποχρεώσεις στην Τράπεζα, αλλά της δίνει σημαντικά δικαιώματα :
 
- Να πληροφορείται όταν ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση ασφάλιστρα (γιατί έτσι μπορεί να χάσει το δικαίωμα να αποζημιωθεί). Η Τράπεζα μπορεί να αποφασίσει να καταβάλει αυτή τις οφειλές, προκειμένου να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της.
- Να ενημερώνεται για τα εγκεκριμένα όρια πίστωσης για τους αγοραστές της ασφαλισμένης επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ταυτίζει την πίστωση που δίνει με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την ασφαλιστική εταιρία όρια.
- Να ενημερώνεται για τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών.
- Να υποβάλει Δήλωση Διεκδίκησης Απαίτησης (Δήλωση Ζημίας) για λογαριασμό του ασφαλισμένου, σε περίπτωση που αυτός καταστεί αφερέγγυος ή πτωχεύσει ή είναι ανίκανος να διαχειριστεί σωστά τη Σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων.
 

Προστιθέμενη αξία

 
- Δυνατότητα αξιοποίησης της Σύμβασης σαν πρόσθετη κάλυψη του ασφαλισμένου στην περίπτωση χρηματοδότησης, με την απλή και ανέξοδη εκχώρησή της σε κάποιο κατάστημα Τράπεζας ή εταιρίας Factoring
- Διασφάλιση της πιστοδοτικής πολιτικής και βελτίωση της εικόνας των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης κατά τη διαδικασία εισαγωγής της στη χρηματιστηριακή αγορά.