Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ


 • Κίνδυνος ανά χώρα
 • Ανάλυση των επισφαλειών

Η αξιολόγηση του συνολικού κινδύνου μιας χώρας αποτελείται από το συνδυασμό του grade της χώρας και του επιπέδου του κινδύνου της.


Το grade μιας χώρας (CG) μετράει τις οικονομικές ανισορροπίες, την ποιότητα του επιχειρηματικού κλίματος και την πιθανότητα ύπαρξης πολιτικών κινδύνων. Κυμαίνεται σε μία κλίμακα έξι επιπέδων, από ΑΑ έως D, όπου το ΑΑ είναι το υψηλότερο επίπεδο grade μιας χώρας και D το χαμηλότερο. Το grade μιας χώρας συνίσταται από το συνδυασμό των τριών βαθμολογιών :
 • Τη Μακροοικονομική Αξιολόγηση, Macroeconomic Rating (ME), που βασίζεται στην ανάλυση : της δομής της οικονομίας, των δημοσιονομικών και νομισματικών ελλειμμάτων, του εξωτερικού ισοζυγίου, της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και άλλων παραγόντων
                                                                                                                                
 • Την Αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Structural Business Environment Rating (SBE), που μετρά τη θεώρηση του ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου, το βαθμό διαφθοράς και το βαθμό ευκολίας ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας                                                                                                                                                                            
 • Την Αξιολόγηση του Πολιτικού Κινδύνου, Political Risk Rating (P), η οποία βασίζεται στην ανάλυση των μηχανισμών μετατόπισης και συγκέντρωσης δύναμης, την αποτελεσματικότητα χάραξης πολιτικής, την ανεξαρτησία των θεσμών, την κοινωνική συνοχή και τις διεθνείς σχέσεις.

Το grade μιας χώρας συνεπώς αποτελείται από δύο βραχυπρόθεσμους δείκτες ενημέρωσης προκειμένου να δημιουργηθεί το επίπεδο κινδύνου μιας χώρας, country risk level (CRL). Το επίπεδο κινδύνου μιας χώρας ​υπολογίζεται σε μία κλίμακα τεσσάρων επιπέδων, από 1 έως 4, όπου το 1 είναι το χαμηλότερο επίπεδο και 4 το υψηλότερο. Αυτά τα επίπεδα ορίζονται επίσης ως χαμηλό, μεσαίο, ευαίσθητο και υψηλό στο χάρτη κινδύνου ανά χώρα που έχουμε συντάξει.

Οι δύο βραχυπρόθεσμοι δείκτες είναι οι ακόλουθοι :

 • Ο Δείκτης Οικονομικών Ροών, Financial Flows Indicator (FFI), μετρά τους βραχυπρόθεσμους οικονομικούς κινδύνους μιας οικονομίας, οι οποίοι μπορούν να  επηρεάσουν τις πληρωμές των εμπορικών απαιτήσεων μεταξύ των εταιρειών
   
 • Ο Δείκτης Κυκλικού Κινδύνου, Cyclical Risk Indicator (CRI), ο οποίος μετράει τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στη ζήτηση. Περιλαμβάνει τις προβλέψεις μας για τις μακροοικονομικές καταστάσεις και τα επίπεδα των επισφαλειών.


Αυτές οι πέντε συνιστώσες κινδύνου αποτελούν από κοινού την προηγμένη μεθοδολογία της Euler Hermes για την ανάλυση του κινδύνου μιας χώρας. Αποσκοπεί στο να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο μη πληρωμής των απαιτήσεων από εταιρείες για κάθε χώρα, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να λάβουν σωστές αποφάσεις.

​​​

Η Euler Hermes παρακολουθεί τις εταιρικές επισφάλειες για περισσότερες από 30 χώρες.


Η έννοια των εταιρικών επισφαλειών ποικίλει από χώρα σε χώρα, γεγονός που καθιστά δύσκολες τις διεθνείς συγκρίσεις.

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι πολλές. Πρώτον, οι επίσημες διαδικασίες περί ορισμού των επισφαλειών δεν τυγχάνουν ίδιας σημασίας παντού. Σε μερικές χώρες, επικρατούν φιλικοί διακανονισμοί (για παράδειγμα στην Ιταλία και την Ισπανία), και τα μεγέθη για τις εταιρικές επισφάλειες βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, κάτι που δίνει διαφορετική εικόνα για τις πραγματικές επισφάλειες. Δεύτερον, σε ορισμένες χώρες, μεμονωμένοι επιχειρηματίες συμπεριλαμβάνονται στα μεγέθη των εταιρικών επισφαλειών. Σε άλλες περιπτώσεις, συμπεριλαμβάνονται στα μεγέθη που αφορούν τις προσωπικές πτωχεύσεις (για παράδειγμα στις Η.Π.Α.), χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στις καθαρά προσωπικές πτωχεύσεις και τις αποκλειστικές εμπορικές πτωχεύσεις. Στις τελευταίες περιπτώσεις, ο αριθμός των εταιρικών επισφαλειών είναι αρκετά υποεκτιμημένος. 


Με σκοπό να ξεπεράσουμε την ετερογενή φύση των εθνικών στατιστικών στοιχείων και περιστάσεων, δημιουργήσαμε δείκτες χωρών και το δικό μας, μοναδικό, Παγκόσμιο Δείκτη Εταιρικής Επισφάλειας, Global Insolvency Index.


Αφού οι μετρήσεις μας για τον αριθμό των εταιρικών επισφαλειών είναι συγκρίσιμες και τυποποιημένες, υπολογίζουμε ένα δείκτη επισφάλειας, χρησιμοποιώντας τη βάση 2000=100. Αυτός μετρά την αλλαγή στις επισφάλειες κατά την πάροδο του χρόνου, παρά τα απόλυτα μεγέθη αυτών και αποτελεί ένα κρίσιμο κύριο δείκτη για πιθανή σημαντική αύξηση του κινδύνου μη πληρωμών των απαιτήσεων από εταιρείες για κάθε χώρα. 
 

Υπολογίζουμε επίσης τον Παγκόσμιο Δείκτη Εταιρικής Επισφάλειας, Global Insolvency Index (GII), ο οποίος ισούται με το σταθμικό άθροισμα των εθνικών δεικτών. Κάθε χώρα σταθμίζεται σύμφωνα με το μερίδιό της στο συνολικό ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές συναλλάγματος) των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνά μας. Αυτός ο δείκτης είναι ο καλύτερος τρόπος για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση της παγκόσμιας πραγματικής οικονομίας.