ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ένας διαμεσολαβητής που έχει στόχο να προσφέρει στις επιχειρήσεις τις υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων. Οι συνεργάτες παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους λήπτες της ασφάλισης κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ασφάλισης.


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η υπηρεσία μέσω της οποίας η επιχείρηση προστατεύεται έναντι του κινδύνου κάποιος πελάτης - αγοραστής της να μην εξοφλήσει τις εμπορικές του οφειλές απέναντί της.​

ΖΗΜΙΑ

Η κατάσταση στην οποία ο κίνδυνος έχει επέλθει και ο λήπτης της ασφάλισης ασκεί το δικαίωμά του για λήψη αποζημίωσης, όπως αυτό αναφέρεται στη σύμβαση ασφάλισης.​


ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑ

Η αναγνωρισμένη από το νόμο αδυναμία του οφειλέτη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του όπως, να πληρώσει τις οφειλές του. ​


ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες που ανήκουν αποκλειστικά στις εταιρίες του Ομίλου Euler Hermes. Αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες.​

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Το ποσό που καταβάλλεται από το λήπτη της ασφάλισης στην ασφαλιστική εταιρία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Υπάρχει η διαφοροποίηση ανάμεσα στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, αυτά δηλαδή που τιμολογούνται κατά τη διάρκεια της σύμβασης ασφάλισης και στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα, τα οποία αποτελούν κάποια αναλογία ως προς τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.​​

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η διαδικασία με την οποία ο λήπτης της ασφάλισης μπορεί, με βάση τις πληροφορίες της Euler Hermes αναφορικά με τις επισφάλειες των αγοραστών του, να επιλέξει τους αγοραστές του και να μειώσει τις ζημίες του.​

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η σύμβαση Ασφάλισης Πιστώσεων που έχει υπογραφεί μεταξύ της Euler Hermes και του λήπτη της ασφάλισης.​


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις και έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την είσπραξη των απαιτήσεων τους, έπειτα από την τιμολόγηση του οφειλέτη και μέχρι τη δικαστική φάση, ανάλογα με την περίπτωση.​


ΠΟΣΟ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Τα ποσά που εισπράττονται μετά την αποζημίωση, όταν η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης για τη διεκδίκηση των ασφαλισμένων απαιτήσεων του, για τις οποίες ο τελευταίος έχει αποζημιωθεί.  ​